DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2015.22.131267

ДИНАМІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕМІОТИЧНИХ КОДІВ В УКРАЇНСЬКІЙ КОМЕРЦІЙНІЙ ТЕЛЕРЕКЛАМІ

О. В. Щербак

Анотація


У статті розглянуто рекламний дискурс із позицій лінгвосеміотики та зроблено спробу встановити динаміку функціонування семіотичних кодів в українській комерційній телерекламі за їхніми кількісними показниками.

Ключові слова


реклама; рекламний дискурс; семіотичний код

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аникин Е. Е. Стратегия сопоставления в российской и американской рекламе : дисс. … канд. филол. н. : 10.02.20 / Евгений Евгеньевич Аникин ; Челябинский гос. ун-т. – Челябинск, 2007. – 206 с.

Бразговская Е. Е. Языки и коды. Введение в семиотику культуры : учебное пособие / Е. Е. Бразговская / Перм. гос. ин-т искусства и культуры. – Пермь, 2008. – 201 с.

Волкогон Н. Л. Іспаномовний рекламний дискурс і його відтворення українською мовою : автореф. дис. … канд. філол. н. : 10.02.16 / Наталія Леонідівна Волкогон ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 15 с.

Ворошилова М. Б. Креолизованный рекламный текст: аспекты изучения / М. Б. Ворошилова // Уральский филологический вестник. Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива. – 2012. – № 2. – С. 39–43.

Зварич В. Ю., Федоренко Л. В. Лінгвосеміотичні коди соціальної реклами [Електронний ресурс] / В. Ю. Зварич, Л. В. Федоренко // Режим доступу : www.vestnik-philology.mgu.od.ua/.../v7/02.pdf. – Назва з екрана. – С. 12–19.

Кліменкова А. М. Методика ідентифікації культурних кодів комерційної реклами: розробка та валідизація / А. М. Кліменкова // Український соціум. – 2014. – № 3. – С. 10–21.

Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування : Монографія / Тетяна Юріївна Ковалевська. – Одеса : Астропринт, 2008. – 324 с.

Коломієць Н. О. Позначення кольорів та їх сприйняття в різних культурах / Н. О. Коломієць // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. I (126). – С. 135–141.

Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история / Ю. М. Лотман. – М. : «Языки русской культуры», 1996. – 464 с.

Лукин В. А. Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы анализа : Учеб. для филол. спец. вузов / В. А. Лукин. – М. : Ось-89, 2005. – 560 с.

М'яснянкіна Л. Структурні типи слоганів у телевізійній рекламі / Любов М'яснянкіна // Теле- та радіожурналістика. – 2012. – Випу. 11. – С. 152–157.

Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов / Дж. Р. Серль // Новое в зарубежной лингвистике: Вып. 17. Теория речевых актов. – М. : Прогресс, 1986. – С. 170–194.

Степанов В. Н. Семиотические коды в рекламном тексте [Электронный ресурс] / В. Н. Степанов // Режим доступа : www.culturalnet.ru/main/getfile/1813 ; Название с экрана. – С. 92–100.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)