DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2015.22.131268

ЦІННІСНА ІЄРАРХІЯ МИТЦЯ У ПОЕЗІЇ В. СВІДЗИНСЬКОГО

Л. І. Яковенко

Анотація


В статті досліджено базові концепти мовної картини світу у поетичному дискурсі В. Свідзинського, прослідковано їхні зв’язки з національною традицією, простежено внутрішню природу поетичного образу, ті «вихідні пункти», з яких поет осмислював сучасну йому дійсність.

Ключові слова


поетичний дискурс; концепт; ціннісні пріоритети; мовна картина світу

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арутюнова Н. Д. Дискурс / Н. Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С.136 – 137.

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М. : Искусство, 1986. – 445 с.

Воркачев С. Г. Методологические основания лингвоконцептологии / С. Г. Воркачёв // Теоретическая и прикладная лингвистика. Вып.3. – Воронеж, 2002. – С.83 – 95.

Жуйкова М. Слова і міфологеми в поетичному тексті Володимира Свідзінського / М. Жуйкова // Творчість Володимира Свідзінського : 3б. наук, праць. – Луцьк : РВВ «Вежа», 2003. – С. 42 – 51.

Марчук Л.М. Поняття норми в системі градації (на матеріалі текстів В. Свідзинського) / Л. М. Марчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. Філолог. науки. – Кам’янець-Подільський : ПП Заріцький, 2006. – Вип. 13. – С. 305 – 314.

Маслова В. А. Лингвокультурология / В. А. Маслова. – М. : Академия, 2001. – 208 с.
Свідзинський В. Поезії / В. Свідзинський. – К. : Радянський письменник, 1986. – 349 с.

Соколовська Ж. П. Картина світу та ієрархія сем / Ж. П. Соколовська // Мовознавство. – 2002, №6. – С. 87 – 91.

Соловей Е. Неканонічна традиційність Володимира Свідзинського / Е. Соловей // Сучасність. – 1996, №2. – С. 98 – 114.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)