DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131361

ОНІМІЯ ЦІННІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ ФРАЗЕМІКИ)

Ж. В. Краснобаєва-Чорна

Анотація


Статтю присвячено визначенню універсальності та самобутності онімів на фраземному рівні ціннісної картини світу в українській, російській, англійській і німецькій мовах. Ціннісну картину світу позиціоновано як осмислення світу людиною, його фрагментів і статусу людської особистості в цьому світі через оцінну категоризацію в опозиції цінностей і нецінностей. Оніми визначено як асоціати з низькою фраземною активністю, що переважно мають у ціннісній картині світу унікальне значення.


Ключові слова


категоризація; онім; фразема; ціннісна картина світу; цінність

Повний текст:

PDF

Посилання


Zahnіtko, A. P. (2016), «Categorical and Paradigmatic Space of Modern Lingvopersonology» [«Kategorіjnyj і paradigmal’nyj prostіr suchasnoji lіngvopersonologіji»], Studia Linguistica, Vol. IX., K., pp. 150-160.

Karpenko, O.Ju. (2004), «The Mental Organization of Proper Names» [«Mental’na organizacija vlasnyh nazv»], Movoznavstvo, No 4, pp. 25-34.

Кarpenko, O.Ju. (2005), «The Common and Different in the Associative Understanding of the Various Digits of Onyms» [«Spil’ne i vidminne v asociatyvnomu osmyslenni riznyh rozrjadiv onimiv»], Zapysky z onomastyky, Odesa, Vyp. 9, pp. 47-55.

Karpenko, Ju. (2003), «Ukrainian Mentality: Paleolinguistics Decoding (2). God» [«Ukrai’ns’ka mental’nist’: paleolingvistychne dekoduvannja (2). Bog»], Volyn’-Zhytomyrshchyna. Istoryko-filologichnyj zbirnyk z regional’nyh problem, Zhytomyr, Vyp. 10, pp. 162-170.

Kovalevs’ka, T. Ju. (2008), «Аssociative Dictionaries in Lexicography the System of the Ukrainian Language» [«Asociatyvni slovnyky v leksykografichnij systemi ukrai’ns’koi’ movy»], Ukrai’ns’ke movoznavstvo, Kyi’v, Vyp. 38, pp. 80-85.

Krasnobajeva-Chorna, Zh. V. (2016), Linguaphrasemic Axiology: Paradigmal-Categorical Dimension [Lingvofrazemna aksiologija: paradygmal’no-kategorijnyj vymir], TOV «Nilan-LTD», Vinnytcja, 416 p.

Kucyk, O. (2016), Peculiarities of Functioning of Onyms in the Composition of Proverbs and Sayings with the Semantics of «Situations» (in the Russian and Ukrainian Languages) [Osoblyvosti funktcionuvannja onimiv u skladi prysliv’i’v ta prykazok iz semantykoju «zhyttjevi sytuatcii’» (na materiali rosijs’koi’ ta ukrai’ns’koi’ mov)] [Electronic Resource], Access Mode : http://ddpu.drohobych.net›native_word/wp…uploads/2016/04…

Torchyns’kyj, M.M. (2009), Structure Onym Space of the Ukrainian language : Part II. The Functioning of Proper Names [Struktura onimnogo prostoru ukrai’ns’koi’ movy: Ch. II. Funktcionuvannja vlasnyh nazv], HNU, Hmel’nyc’kyj, 394 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Загнітко А. П. Категорійний і парадигмальний простір сучасної лінгвоперсонології / А. П. Загнітко // Studia Linguistica : [зб. наук. праць]. – Vol. IX. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2016. – С. 150-160.

Карпенко О. Ю. Ментальна організація власних назв / О. Ю. Карпенко // Мовознавство. – 2004. – №4. – С. 25-34.

Карпенко О. Ю. Спільне і відмінне в асоціативному осмисленні різних розрядів онімів / О. Ю. Карпенко // Записки з ономастики. – Одеса : Астропринт, 2005. – Вип. 9. – С. 47-55.

Карпенко Ю. Українська ментальність: палеолінгвістичне декодування (2). Бог / Ю. Карпенко // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем [збірник на честь 70-річчя В.В. Німчука]. – Житомир, 2003. – Вип. 10. – С. 162-170.

Ковалевська Т. Ю. Асоціативні словники в лексикографічній системі української мови / Т. Ю. Ковалевська // Українське мовознавство : [міжвідомчий наук. зб.]. – Вип. 38. – К. : Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2008. – С. 80-85.

Краснобаєва-Чорна Ж. В. Лінгвофраземна аксіологія: парадигмально-категорійний вимір : [монографія] / Ж. В. Краснобаєва-Чорна. – [2-е вид., доп.]. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 416 с.

Куцик О. Особливості функціонування онімів у складі прислів’їв та приказок із семантикою «життєві ситуації» (на матеріалі російської та української мов) [Електронний ресурс] / О. Куцик, В. Русецька. – Режим доступу : http://ddpu.drohobych.net›native_word/wp…uploads/2016/04…

Торчинський М. М. Структура онімного простору української мови : Ч. ІІ. Функціонування власних назв : [монографія] / М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 394 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)