СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ПОРІВНЯЛЬНОЇ МОДАЛЬНОСТІ З ПОЕТОНІМНИМ КОМПОНЕНТОМ У ПОСТМОДЕРНОМУ ДИСКУРСІ МАРІЇ МАТІОС

Автор(и)

  • Н. М. Бербер Одеський національний медичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131366

Ключові слова:

поетонім, порівняння, порівняльна модальність, синтаксична конструкція, компаративна семантика

Анотація

У статті досліджено структурні різновиди синтаксичних конструкцій порівняльної модальності з поетонімним компонентом у постмодерністській прозі Марії Матіос. Провідними методами є контекстуально-інтерпретаційний та метод лінгвостилістичного аналізу. Доведено, що використання прийомів афективного синтаксису підсилює зображально-виражальний потенціал поетонімів, сприяє реалізації їхнього оказіонального конотативного значення. Результати проведеного дослідження частково вміщено в авторському «Словнику поетонімів художньої прози М. Матіос».

Посилання

Bondarenko, L.H. (2013), Comparison of artistic discourse of Maria Matios (based on the book "Nation. Revelations") [Porivniannia u khudozhnomu dyskursi Marii Matios (na materiali zbirky «Natsiia. Odkrovennia»)], Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Linhvistyka», KhDU, Kherson, No. ХVІІ, pp. 115 – 118.

Kontorchuk, H. (2010) Structural and semantic features of comparative constructions in the historical novel by Valery Shevchuk "Dissected circle" [Strukturno-semantychni osoblyvosti porivnialnykh konstruktsii v istorychnii povisti Valeriia Shevchuka «Rozsichene kolo» [Elektronnyi resurs]],Volyn-Zhytomyrshchyna. Istoryko-filolohichnyi zbirnyk z rehionalnykh problem, Zhytomyr, No. 20, pp. 261 – 270. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2010_20_32.

Kucherenko, N. (1996), Comparison as a means of humor in linguistic creativity O. Chornohuz [Porivniannia yak zasib humoru v movotvorchosti O. Chornohuza], Skhidnoslovianski movy v yikh istorychnomu rozvytku, ZDU, Zaporizhzhia, No. 2, pp. 94 – 96.

Marchuk, O. (2011), Structural and typological parameters of conjunctional comparative constructions in the novel by Mary Matios "Sweet Darusya" [Strukturno-typolohichni parametry spoluchnykovykh porivnialnykh konstruktsii u romani Marii Matios «Solodka Darusia»], Linhvistychni studii, DonNU,Donetsk, Vyp. 22, pp. 182 – 187.

Matios, M. (2009), Cooking tricks [Kulinarni figli], Piramida, Lviv, 264 p.

Matios, M. (2006), Mr. & Ms. U-Ko in country UA [Mister i misis Yu-Ko v kraini ukriv], Piramida, Lviv, 264 p.

Matios, M. (2005), The blog of the executed [Shchodennyk strachenoi], Piramida, Lviv, 192 p.

Mezhov, O. H. (2006), Comparative syntaxemes and subordinate structures in poetry of Lesya Ukrainka [Porivnialni syntaksemy i pidriadni konstruktsii v poetychnykh tvorakh Lesi Ukrainky], Lesia Ukrainka i suchasnist, Tom 3, Volyn. obl. drykarnia, Lutsk, pp. 291 – 301.

Mezhov, O. H. (2014), The syntactic structure of comparative modalities in poetry of Taras Shevchenko [Syntaksychni konstruktsii porivnialnoi modalnosti v poetychnykh tvorakh Tarasa Shevchenka], Volyn filolohichna: tekst i kontekst. Tvorchist T. Shevchenka: tradytsii i suchasnist, Skhidnoievrop. nats. un -t im. Lesi Ukrainky, Lutsk, Vyp. 18, pp. 297 –308.

Otin, E. S. (2010), Dictionary of Connotative Names [Slovar’ konnotativnykh sobstvennykh imen], Yugo-Vostok, Donetsk, 518 p.

Pelevina, N. F. (1980), Stylistic analysis of artistic text [Stilisticheskiy analiz khudozhestvennogo teksta], Prosveshchenie, L., 272 p.

Petrov, A. V. (2015), Toponym in the comparative construction of the Russian language [Toponim v sostave sravnitel’noy konstruktsii russkogo yazyka, Rekviem filologicheskiy. Pamyati E. S. Otina. Sbornik nauchnykh trudov], FGII «Azbuka», Izdatel’skiy dom Dmitriya Burago, Kiev, pp. 216 – 222.

Shapovalova, N. P. (1998), Functional-semantic status of comparative constructions in the modern Ukrainian language. [Funktsional’no-semantychnyy status porivnyal’nykh konstruktsiy u suchasniy ukrayins’kiy movi] : avtoref. dys. ... kand. filol. nauk, Dnipropetrovs’k, 20 p.

Nowakowska A. Phrase comparison. Porównanie frazeologiczne / A. Nowakowska // Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne / [Pod red. S. Bąby, K. Skibskiego, M. Szczyszka]. – Poznań, 2010. – S. 77–86.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-10

Номер

Розділ

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ОНОМАСТИКА