АНТРОПОНІМ ШЕВЧЕНКО В ТЕКСТІ «ДУХ НАШОЇ ДАВНИНИ» ДМИТРА ДОНЦОВА

Автор(и)

  • О. Р. Микитюк Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131370

Ключові слова:

Дмитро Донцов, антропонім Шевченко, науково-публіцистичний текст, позиція автора

Анотація

В статті розглянуто семантичне навантаження антропоніма Шевченко як наскрізного елемента твору, описано позицію та світогляд Дмитра Донцова як мовної особистості, увиразнено націє- та державотвірну функцію мови в ідіолекті письменника.

Посилання

Beley, L.O. (1995), Functional and stylistic possibilities of the XIX – XX centuries Ukrainian literary anthroponomy [Funktsionalno-stylistychni mozhlyvosti ukrainskoi literaturno-khudozhnoi antroponimii XIX-XX st.], Patent, Uzhgorod, 119 p.

Vashchenko, V.S. (1982), Epithets in the poetic language of T. H. Shevchenko [Epitety poetychnoi movy T. H. Shevchenka], Dnipropetrovsk, 83 p.

Vashchenko, V.S. (1985), Folk figurative words in the poetry of T. H. Shevchenko [Narodno-obrazni slova u poeziiakh T. H. Shevchenka], Movoznavstvo, No. 2, pp. 33–37.

Holubovska, I. O. (2004), Ethnic peculiarities of the language world view [Etnichni osoblyvosti movnykh kartyn svitu], Lohos, Kyiv, 284 p.

Dontsov, D. (2011), The spirit of our past [Dukh nashoi davnyny], Nakladom Yu. Kryvoruchka, Lviv–Kyiv, 160 p.

Yeshchenko, T. A. (2009), Linguistic analysis of a text: Tutorial [Linhvistychnyi analiz tekstu: navch. posib.], VTs «Akademiia», Kyiv, 264 p.

Zabuzhko, O. (1997), Shevchenko’s Ukraine Myth: Trying of a philosophical analysis [Shevchenkiv mif Ukrainy: Sproba filosofskoho analizu], Abrys, Kyiv, 144 p.

Concordance of the poetry of Taras Shevchenko: in 4 vols., edited by O. Ilnytskyi, Yu. Havrysh [Konkordatsiia poetychnykh tvoriv Tarasa Shevchenka: u 4-kh tt. pid red. O. Ilnytskoho, Yu. Havrysha], (2001), Edmonton – Toronto, Vol. 1–4, 3230 p.

Kononenko, V. (2002), The word-image and word idea: Shevchenko archetypes [Slovo-obraz i slovo-ideia: Shevchenkovi arkhetypy], Mova. Kultura. Styl., Plai, Ivano-Frankivsk, pp. 251–264.

Kosmeda, T. A. (2012), Ego And Alter Ego of Taras Shevchenko in the communicative space of the diary discourse [Ego I Alter Ego Tarasa Shevchenka v komunikatyvnomu prostori shchodennykovoho dyskursu], Kolo, Drohobych, 372 p.

Kochan, I. M. (2008), Linguistic analysis of a text: Tutorial [Linhvistychnyi analiz tekstu: navch. posib.], Znannia, Kyiv, 423 p.

Krytenko, A. P. (1967), Colors and tints in the poetry of Taras Shevchenko [Kolir i barvy v poezii Tarasa Shevchenka], Movoznavstvo, No. 4, pp. 63–74.

Matsko, L. I. (2003), Stylistics of the Ukrainian language [Stylistyka ukrainskoi movy], Vyshcha shkola, Kyiv, 462 p.

Mozer, M. (2012), Taras Shevchenko and Ukrainian modern language: an attempt of the decent evaluation [Taras Shevchenko i suchasna ukrainska mova: sproba hidnoi otsinky], Ukrainoznavcha naukova biblioteka NTSh, Lviv, Part 32, 328 p.

Moisiienko, A. K. (2006), Word in the apperception system of the poetic text. Decoding of Shevchenko poem: Monograph [Slovo v apertseptsiinii systemi poetychnoho tekstu. Dekoduvannia Shevchenkovoho virsha: monohrafiia], Stal, Kyiv, 304 p.

Dictionary of the Shevchenko’s language: in two volumes [Slovnyk movy Shevchenka: v dvokh tomakh] (1964), Naukova dumka, Kyiv, Vol. I, 484 p.; Vol. II, 566 p.

Tkachenko, O. (2006), Language and national mentality (a try of the modern synthesis): Monograph [Mova i natsionalna mentalnist (sproba suchasnoho syntezu): monohrafiia], Hramota, Kyiv, 240 p.

Farion, I. (2012), Shevchenko’s concept «word» in the reception of Dmytro Dontsov [Shevchenkiv kontsept «slovo» u retseptsii Dmytra Dontsova], Slovo – mech dukhovnyi, Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, Lviv, pp. 10–32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-27

Номер

Розділ

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ОНОМАСТИКА