ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ Й ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

  • О. В. Нарушевич-Васильєва Одеська національна академія харчових технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131371

Ключові слова:

термін, українська термінологія харчової промисловості, лінгвістичні чинники, екстралінгвістичні чинники, лексико-семантичні процеси

Анотація

У статті розглянуто основні етапи формування української термінології харчової промисловості. Проаналізовано лексико-семантичні процеси, які супроводжують розвиток досліджуваної терміносфери, обґрунтовано їхню зумовленість тісною взаємодією екстралінгвістичних і лінгвістичних чинників. Окреслено особливості лексикографічного опрацювання термінології галузей харчових виробництв у різні періоди її функціонування.

Посилання

Gakh, D.V. (1960), Food industry of Ukraine [Harchova promyslovist’ Ukrayiny], Derzhtexvydav URSR, Kyiv, 199 p.

Ivanova, E.P. (2008), Semantization of noun in French definition and encyclopaedical dictionary in XVII–XXI centuries (evolution of certain names of hydrometeor) [Semantyzatsyya imeny sushchestvytel’noho vo frantsuzskykh tolkovykh i éntsyklopedycheskykh slovaryakh XVII–XXI vv. (évolyutsyya opredelenyy naymenovanyy hydrometeorov)], Saint Petersberg, 45 p.

Kozyreva, Z.G. (1984), History of food and food products names in the Ukrainian language [Istorija nazvaniy produktov pitanija i pishhi v ukrainskom jazyke], Kyiv, 254 p.

Kotsyubans’ka, O.O. (2010), Formation and Development of the Confectionery Industry (latest half of the ХІХ – 30th years of the ХХ century) [Stanovlennya ta rozvytok kondyters’koyi promyslovosti Ukrayiny (dryga polovyna ХІХ – trydtsyati roku ХХ st.)], Pereyaslav-Khmelnitsky, 18 p.

Kryzhko, O.A. (1997), Development of the Semantics of household lexicon of Ukrainian chronicles the end of XVII – beginning of XVIII century (names of dishes, beverages, food products) [Rozvytok semantyky pobutovoyi leksyky ukrayins’kykh litopysiv kintsya XVII – pochatku XVIII stolittya (nazvy yizhi, napoyiv, produktiv kharchuvannya)], Berdiansk, 220 p.

Moskalyuk, M.M. (2005), Development of the Food Industry on the territory of Right-Bank Ukraine (latest half of ХІХ – beginning of the century ХХ) [Rozvytok kharchovoyi promyslovosti na pravoberezhniy Ukrayini (druha polovyna ХІХ – pochatok ХХ stolittya)], Cherkasy, 20 p.

Nevoyt, V.I. (1986), The Names of the Food and Food Products in the Old Russian Language [Nazvanyya pyshchy y produktov pytanyya v drevnerusskom yazyke], Kiev, 23 p.

Shelud’ko, I. (1931), Practical dictionary of manufacturing terminology [Praktychnyy slovnyk vyrobnychoyi terminolohiyi], Rad. Shkola, Kharkiv, 110 p.

Dubrovsky, V. (1926), Russian-Ukrainian technical dictionary [Rosiys’ko-ukrayins’kyy tekhnichnyy slovnyk], Kyiv, 103 p.

Rudenko, S.M. (2000), Predicted Patterns and Distinctive Features of terms formation in sublanguage of public catering services (based on Ukrainian terminological system «Mixed drinks») [Zakonomirnosti ta osoblyvosti terminotvorennya u pidmovi hromads’kogo harchuvannya (na materiali ukrajins’koji terminosystemy «Zmishani napoyi»)], Kyiv, 183 p.

Umanets, M.; Spilka. A. (1893–1898), Russian-Ukrainian dictionary [Slovar’ rosyys’ko-ukrayins’kyy], Drukarnya NTSH, Lviv.

Darmoros’s, M. and L. (1926), Dictionary of technical terminology with the Russian directory [Slovnyk tekhnychnoyi terminolohiyi z rosiys’kym pokazhchykom], Gorno, Kyiv, 292 p.

Lokhan’ko, F. (1928), Dictionary of technical nomenclature. Manufacturing factories. [Slovnyk tekhnichnoyi nomenklyatury. Manufakturni vyrobnytstva], DVU, Kyiv, 104 p.

Sheludko, I.; Sadovskyy T. (1928), Dictionary of technical terminology (general) [Slovnyk tekhnichnoyi terminolohiyi (zahal’nyy)], DVU, Kyiv, 588 p.

Struhanets, L. (2001), Names of food in standard dictionaries of the Ukrainian language [Nazvy produktiv kharchuvannya u normatyvnykh slovnykakh ukrayins’koyi movy], Kultura Slova, Kyiv, No. 57–58, pp. 65-72.

Yatsenko, S.A. (2009), The names of food products, dishes and beverages in the Ukrainian language in the XIV–XVII centuries [Nazvy produktiv harchuvannia, strav i napojiv v ukrajins’kij movi XIV–XVII stolit’], Kyiv, 242 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-10

Номер

Розділ

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ОНОМАСТИКА