DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131372

МЕТАФОРИЗАЦІЯ АЛЮЗІЙНИХ ВЛАСНИХ НАЗВ: ВТОРИННІ НОМІНАЦІЇ

Х. В. Петрина

Анотація


Стаття висвітлює актуальну проблему метафоричних переосмислень алюзійних найменувань із позицій когнітивної лінгвістики й теорії інтертекстуальності. Метафоризацію алюзійних власних назв розглянуто як явище їхньої вторинної номінації. Задіяно комплексний підхід до виокремлення принципів процесу метафоризації онімів і схарактеризовано твірні моделі актуалізації їхнього метафоричного значення в художньому тексті, запропоновано алгоритм їхньої ідентифікації. Проаналізовано контексти, в яких активізується метафоричне значення оніма. Виокремлено відмінності компаративного та метафоричного потенціалу алюзійних найменувань.

Ключові слова


алюзійне ім’я; метафора; вторинна номінація; мовна дійсність; текст; дискурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Arutiunova, N. D. (1999), Yazyk y myr cheloveka / N.D. Arutiunova, М., «Yazыky russkoi kulturы», М., 2-e yzd., yspr., IV, 896 p.

Vezhbytskaia, A., Sravnenye – hradatsyia – metafora [Elektronnyi resurs], Rezhym dostupu: http://www.studfiles.ru/preview/1715187/page:14/

Halperyn, Y. R. (1958), Ocherky po stylystyke anhlyiskoho yazыka, Yzd-vo lyt. na ynostr. yaz., М., 460 p.

Halperyn, Y. R. Tekst kak obekt lynhvystycheskoho yssledovanyia, KomKnyha, М., 5-e yzd., stereotypnoe, 144 p.

Hudkov, D. B. Pretsedentnoe ymia y problemy pretsedentnosty, Yzd-vo MHU, М., 149 p.

Kononenko, V. I. Smyslovi konotatsii u strukturi tekstu [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.library.univ.kiev.ua

Lakoff, Dzh., Dzhonson, М. (2004), Metafory, kotorymy my zhyvem, Edynoryal URSS, М., – 256 p.

Myslyva, V. M. Intertekstualnist u tvorchosti Oksany Zabuzhko [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.researchgate.net/publication/ 277115262_Intertekstualnist_imen_u_tvorcosti_Oksani_Zabuzko

Nakhymova, E. A. (2007), Pretsedentnye ymena v massovoi kommunykatsyy [Tekst]: monohrafyia, Ekaterynburh, HOU VPO «Ural. hos. ped. un-t»; Y-t sotsyalnoho obrazovanyia, 207 p.

Perkas, S. V. (1993), Ymena sobstvennye y narytsatelnye v slovare khudozhestvennoho teksta,/ Materyalы k seryy «Narodы y kulturы», М.,. Vyp. 25. Onomastyka. Ch.1. Ymia y kultura, рр. 141-143.

Yarema, O. B. (2016), Aliuziia v tekstakh brytanskoi khudozhnoi literatury: linhvo-statystychnyi aspekt (na materiali tvoriv modernistiv): avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. filol. Nauk, Zaporizhzhia, 16 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – 2-е изд., испр. – М. : «Языки русской культуры», 1999. – IV, 896 c.

Вежбицкая А. Сравнение – градация – метафора / А. Вежбицкая [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.studfiles.ru/preview/1715187/page:14/

Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка / И. Р. Гальперин. – М. : Изд-во лит. на иностр. яз.,1958. – 460 с.

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. – 5-е изд., стереотипное. – М. : КомКнига, 2007. – 144 с.

Гудков Д. Б. Прецедентное имя и проблемы прецедентности / Д. Б. Гудков. – М. : Изд-во МГУ, 1999. – 149 с.

Кононенко В. І. Смислові конотації у структурі тексту/ В. І. Кононенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua

Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон; пер. с англ. – М.: Единориал УРСС, 2004. – 256 с.

Мислива В. М. Інтертекстуальність у творчості Оксани Забужко / В. М. Мислива [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/ 277115262_Intertekstualnist_imen_u_tvorcosti_Oksani_Zabuzko

Нахимова Е. А. Прецедентные имена в массовой коммуникации [Текст]: монография / Е. А. Нахимова; ГОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т»; И-т социального образования. – Екатеринбург, 2007. – 207 с.

Перкас С. В. Имена собственние и нарицательные в словаре художественного текста / С. В. Перкас // Материалы к серии «Народы и культуры». Вып. 25. Ономастика. Ч.1. Имя и культура. – М.,1993. – С. 141-143.

Ярема О. Б. Алюзія в текстах британської художньої літератури: лінгво-статистичний аспект (на матеріалі творів модерністів): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / О. Б. Ярема. – Запоріжжя, 2016. – 16 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)