СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ДІЇ

Автор(и)

  • І. В. Вакалюк Івано-Франківський національний медичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131377

Ключові слова:

категорія інтенсивності, інтенсивність дії, фразеологічна одиниця, фразеосемантична група, фразеосемантична підгрупа

Анотація

У статті досліджено фразеологічні одиниці української мови із семантикою інтенсивності дії. Виокремлено фразеосемантичну групу фразеологічних одиниць із семантикою інтенсивності дії, встановлено й описано фразеосемантичні підгрупи на позначення різного ступеня вияву інтенсивності дії. Наведено результати семантичного та структурного аналізу досліджуваних одиниць.

Посилання

Barchuk, V. M. (2011.), Hramatychna temporal’nist’: Interval. Chas. Taksys: Monohrafiya. Ivano-Frankivs’k: Simyk, 416 p.

Bezpoyasko, O.K. (1993), Hramatyka ukrayins’koyi movy: morfolohiya / O. K. Bezpoyasko, K. H. Horodens’ka, V. M. Rusanivs’kyy. – K.: Lybid’, 335 p.

Vykhovanets’, I., Horodens’ka, K. (2004), Teoretychna morfolohiya ukrayins’koyi movy: Akademichna hramatyka ukrayins’koyi movy. − K.: Pul’sary,398 p.

Didun, L.I. (2016), Frazeolohizmy iz semantykoyu intensyvnosti v suchasniy ukrayins’kiy literaturniy movi: Avtoref. dys. kand. filol. nauk. Kyyiv, 21 p.

Dzhochka, I. F. (2007-2008), Semantyko-valentni kharakterystyky frazeolohizmiv na poznachennya kil’kosti / I.F. Dzhochka // Ukrayinoznavchi studiyi,Vol. 8-9, pp.75-82.

Ihnatenko, D. Ye. (2014) Metaforychni modeli frazeolohizmiv na poznachennya intensyvnosti rukhu v anhliys’kiy, nimets’kiy, rosiys’kiy ta ukrayins’kiy movakh / D. Ye. Ihnatenko // Naukovyy visnyk DDPU imeni I. Franka. Seriya «Filolohichni nauky». Movoznavstvo, Vol.2. pp.46-51

Ihnatenko, D.Ye. (2016), Frazeolohichni odynytsi na poznachennya intensyvnosti intelektual’noyi ta pertseptyvnoyi diyal’nosti v hermans’kykh i slov"yans’kykh movakh / D. Ye. Ihnatenko // Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Filolohiya, Vol.24, pp. 86-89.

Popenko, O.M. (2005), Funktsional’no-semantychna katehoriya intensyvnosti diyi: Avtoref. dys. kand. filol. nauk. Kyyiv, 21 p.

Skrypnyk, L.H. (1973), Frazeolohiya ukrayins’koyi movy. – K.:Nauka, 280 p.

Trofimova, O.V. (2010), Frazeolohichni odynytsi na poznachennya nehatyvnoyi emotsiynoyi diyi v anhliys’kiy i ukrayins’kiy movakh / O.V. Trofimova // Filolohichni traktaty. Vol. 1, pp. 88-93.

Uzhchenko, V.D., Uzhchenko, D.V. (2007), Frazeolohiya suchasnoyi ukrayins’koyi movy: Navch. posibnyk. – K.: Znannya, 494 p.

Frazeolohichnyy slovnyk ukrayins’koyi movy / [ukl. V. Bilonozhenko, V. Vynnyk]. – K.: Naukova dumka, 1999. – T.1. – 528 p.

Frazeolohichnyy slovnyk ukrayins’koyi movy / [ukl. V. Bilonozhenko, V. Vynnyk]. – K.: Naukova dumka, 1999. – T.2. – 984 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-27

Номер

Розділ

СЛОВОТВІР. ГРАМАТИКА