DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131382

АКТИВНІ ПРОЦЕСИ СЛОВОТВОРЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ПРЕФІКСОЇДНІ ТА ПРЕФІКСАЛЬНІ ДЕРИВАТИ

Н. М. Хрустик

Анотація


Стаття присвячена дослідженню активних процесів словотворення в сучасній українській мові на матеріалі ЗМІ. Розглядається питання деривації слів, утворених префіксоїдами та префіксами. Наголошено, що префіксоїдні та префіксальні деривати завдяки особливостям своєї словотвірної структури здатні оперативно й максимально адекватно номінувати нові явища й процеси. Визначаються й аналізуються причини, якими зумовлена активізація способів словотворення, що продукують ці лексеми.


Ключові слова


розвиток української мови; ЗМІ; активні процеси словотворення; префіксоїдні деривати; префіксальні деривати

Повний текст:

PDF

Посилання


Gorodenskaya, Ye. G. (1989), The prefixoides in Ukrainian language [Affiksoidy ukrainskogo yazyka, Sbornik nauchn. trud. : Problemy statusa derivatsionnykh formantov], DVO AN SSSR, Vladivostok, pp. 86 – 94.

Horodenska, K. H. (1986), Concerning the prefixes and prefixoides in Ukrainian language [Pro prefiksi i prefikcoidi v ukrains’kiy movi, Movoznavstvo], No 1, pp. 36 – 41.

Ilyin, V. S. (1953), The prefixes in the modern Ukrainian language [Prefiksi v suchasniy ukrains’kiy movi, Movoznavstvo], v. 9, pp. 59 – 70.

The inverted vocabulary of Ukrainian language, ed. by S. P. Bevzenko (1985), [Inversiyniy slovnik ukrains’koi movi], Nauk. dumka, Kyiv, 811 p.

Klymenko, N. F. (1975), The morphological structure of composite words [Morfologichna budova kompozitiv, Monographiya : Morfologichna budova suchasnoi ukrains’koi movi], Nauk. dumka, Kyiv, pp. 5 – 54.

Klymenko, N. F. (1973), The system of word-building with affixes in modern Ukrainian language [Sistema afiksalnogo slovotvorennya suchasnoi ukrains’koi movi], Nauk. dumka, Kyiv, 186 p.

Klymenko, N. F. (1984), The word-building structure and semantics of complex words in modern Ukrainian language [Slovotvorcha struktura i semantika skladnikh sliv u suchasniy ukrains’kiy movi], Nauk. dumka, Kyiv, 251 p.

Potikha, Z. A. (1970), The modern Russian word-formation [Sovremennoe russkoe slovoobrazovanie], Prosveshchenie, Moscow, 384 p.

Rusanivskyi, V. M. (1979), The word-formation with prefixes [Prefiksalniy slovotvir, Monographiya : Slovotvir suchasnoi ukrains’koi literaturnoi movi], Nauk. dumka, Kyiv, pp. 228 – 284.

Selivanova, O. O. (2006), Modern linguistics : terminological encyclopedia [Suchasna lingvistika : terminologichna entsiklopediya], Dovkillya-K, Poltava, 716 p.

Khrustyk, N. M. (2016), Active processes of word-formation in modern Ukrainian language : complex words [Aktivni protsesi slovotvorennya v suchasniy ukrains’kiy movi : skladni slova, Zbirnik naukovikh prats’: slov’yans’kiy zbirnik], Bukrek, Chernivtsi, No 20, pp. 123 – 135.

Khrustyk, N. M. (2015), The modern Ukrainian language. Morphemics. Word-formation [Suchasna ukrains’ka mova. Morphemika. Slovotvir], Fenix, Odesa, 270 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Городенская Е. Г. Аффиксоиды украинского языка / Е. Г. Городенская // Проблема статуса деривационных формантов. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1989. – С. 86 – 94.

Городенська К. Г. Про префікси і префіксоїди в українській мові / К. Г. Городенська // Мовознавство. – 1986. – № 1. – С. 36 – 41.

Ільїн В. С. Префікси в сучасній українській мові / В. С. Ільїн // Мовознавство. – 1953. – Т. 9. – С. 59 – 70.

Інверсійний словник української мови / відп. ред. С. П. Бевзенко. – К. : Наук. думка, 1985. – 811 с.

Клименко Н. Ф. Морфологічна будова композитів / Н. Ф. Клименко // Морфологічна будова сучасної української мови. – К. : Наук. думка, 1975. – С. 5 – 54.

Клименко Н. Ф. Система афіксального словотворення сучасної української мови / Н. Ф. Клименко. – К. : Наук. думка, 1973. – 186 с.

Клименко Н. Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові / Н. Ф. Клименко. – К. : Наук. думка, 1984. – 251 с.

Потиха З. А. Современное русское словообразование : пособ. для учителя / З. А. Потиха. – М. : Просвещение, 1970. – 384 с.

Русанівський В. М. Префіксальний словотвір / В. М. Русанівський // Словотвір сучасної української літературної мови. – К. : Наук. думка, 1979. – С. 228 – 284.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.

Хрустик Н. М. Активні процеси словотворення в сучасній українській мові : складні слова / Н. М. Хрустик // Слов’янський збірник : зб. наук. пр. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 123 – 125.
237

Хрустик Н. М. Сучасна українська мова. Морфеміка. Словотвір : підручник / Н. М. Хрустик. – Одеса : Фенікс, 2015. – 270 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)