DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131392

ПРИКМЕТНИКОВІ ДИСТРИБУТИВНІ МОДЕЛІ ЛЕКСЕМИ «МІСТО» В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКИХ ПОСТМОДЕРНІСТІВ

К. О. Мікрюкова

Анотація


У статті розглянуто актуальні прикметникові словосполучення, де лексема «місто» вживається як опорний компонент дистрибутивної моделі Adj + «місто/город/град». Проаналізовано семантичні особливості прикметників, що виступають у ролі дистрибутивних партнерів у художньому дискурсі постмодерністів. З’ясовано особливості епітетних конструкцій, що виникли на основі прикметникової дистрибуції.


Ключові слова


дискурс; дистрибуція; дистрибутивна модель; епітет

Повний текст:

PDF

Посилання


Andruhovych, Y. (2004), The twelve hoops [Dvanadcyat` obruchiv], Krytyka, Kyiv, 105 p.

Andruhovych, Y. (2000), Moskoviada. The horror novel [Moskoviada. Roman zhaxiv], Lileya-NV, Ivano-Frankivsk, 88 p.

Andruhovych, Y. (2002), Perverziya. The novel [Perverziya. Roman], VNTL-Klasyka, Lviv, 289 p.

Dashvar, L. (2008), Milk with blood: a novel [Moloko z krov’yu: roman], The club of family leisure, Kharkiv, 125 p.

Dashvar, L. (2009), The paradise. The center [Raj. Centr], The club of family leisure, Kharkiv, 153 p.

Dashvar, L. (2010), The village are not people [Selo ne lyudy`], The club of family leisure, Kharkiv, 272 p.

Deresh, L. (2008), The cult [Kul`t], The club of family leisure, Kharkiv, 80 p.

Deresh, L. (2007), The worship to a lizard: How to destroy the angels: the novel [Pokloninnya yashhirci: Yak ny`shhy`ty` angeliv : Roman], Folio, Kharkiv, 189 p.

Zaharchyk, I.O. (2012), NOT-distribution in a discourse of Geoffrey Chaucer [NOT-dy`stry`buciya v dy`skursi Dzhefri Chosera], The scientific works of Kamyanets-Podilsky National University named after Ivan Ogiyenko, Aksioma, Kamyanets-Podilsky, No 29, pp. 155 – 157.

Irvanec, O. (2010), Rivne / Rovno (the wall). Ostensibly a novel [Rivne/Rovne (stina). Niby`to roman], Folio, Kharkiv, 219 p.

Kovaliv, S.Yu. (2009), The distribution and compatibility of verbal means of expression calm in modern English [Dy`stry`buciya ta spoluchuvanist` verbal`ny`x zasobiv vy`razhennya utishannya ta zaspokoyennya v suchasnij anglijs`kij movi], The scientific journal of Volyn National University named after Lesya Ukrainka. Philology. Linguistics, No 6, pp. 252 – 257.

Kolisnichenko, T.V. (2013), The semantic combination of verb- konversivs in a financial discourse [Semanty`chna cpoluchuvanist` diyesliv-konversy`viv u finansovomu dy`skursi], An English and American Studies, No 10, pp. 16 – 19.

Lonska, L. (2011), The distribution and statistical research of a verb “stand” in idiostyle of I. Nechuy-Levickyi [Dy`stry`buty`vno-staty`sty`chne doslidzhennya diyeslova stoyaty` v idiosty`li I. S. Nechuya-Levy`cz`kogo], The linguistic studies, No 23, pp. 274 – 278.

Selivanova, O. O. (2010), The linguistic encyclopedia [Lingvisty`chna ency`klopediya], Dovkillya-K, Poltava, 844 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрухович Ю. Дванадцять обручів / Юрій Андрухович. – К. : Критика, 2004. – 105 с.

Андрухович Ю. Московіада. Роман жахів / Юрій Андрухович. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000. – 88 с.

Андрухович Ю. Перверзія. Роман / Юрій Андрухович. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 289 с.

Дашвар Л. Молоко з кров’ю: роман / Люко Дашвар. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2008. – 125 с.

Дашвар Л. Рай. Центр / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Семейного Досуга, 2009. – 153 с.

Дашвар Л. Село не люди / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Семейного Досуга, 2010. – 272 с.

Дереш Л. Культ / Любко Дереш. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2008. – 90 с.

Дереш Л. Поклоніння ящірці: Як нищити ангелів : Роман / Любко Дереш. – Х. : Фоліо, 2007 – 189 с.

Захарчук І. О. NOT-дистрибуція в дискурсі Джефрі Чосера / І. О. Захарчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / редкол. : С. Д. Абрамович [та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 29. – Т. 2. – С. 155–157.

Ірванець О. Рівне/Ровне (стіна). Нібито роман / Олександр Ірванець. – Харків : Фоліо, 2010. – 219 с.

Ковалів С. Ю. Дистрибуція та сполучуваність вербальних засобів вираження утішання та заспокоєння в сучасній англійській мові / С. Ю. Ковалів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – 2009. – № 6. – С.252–257.

Колісниченко Т. В. Семантична cполучуваність дієслів-конверсивів у фінансовому дискурсі / Т. В. Колісниченко // Англістика та американістика. – 2013. – Вип. 10. – С. 16 – 19.

Лонська Л. Дистрибутивно-статистичне дослідження дієслова стояти в ідіостилі І. С. Нечуя-Левицького / Л. Лонська // Лінгвістичні студії. – 2011. – Вип. 23. – С. 274 – 278.

Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2010. – 844 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)