DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131393

ТЕМПОРАЛЬНІ ЛЕКСИЧНІ МАРКЕРИ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ЧАСУ В ЖАНРІ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ

О. Ф. Немировська

Анотація


Статтю присвячено дослідженню темпоральної лексики у «Повісті врем’яних літ». Предметом аналізу є функціональне навантаження, особливості вживання, стилістичні функції, експресивний, образний потенціал темпоральної лексики. Продемонстровано діапазон уживання темпоральних лексем, їхню залежність від авторської стратегії та від історичного контексту. Встановлено, що темпоральна лексика виконує текстоутворюючу, хронотопічну, експресивну функції, сприяє розкриттю авторської концепції.


Ключові слова


темпоральна лексика; художній час; художній хронотоп; історична проза; онім

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondar, O. I. (1996), The temporal relationships in the modern Ukrainian literary language: the system of the means of the expression: monograph [Temporalni vidnoshennia v suchsnij ukrainskij literaturnij movi: systema zasobiv vyrazennia: naukova monografija], Asrtoprint, Odessa, 192 p.

Brandes, V. P. (1971), The stylistically analysis [Stilisticheskij analis]. Nauka, Moskow, 189 p.

Volyntseva, O. V. (2007), The theme of the time in Osyp Mandelshtam’s poetry / Mova: The language Journal [Thema vremeni v poezii Osipa Mandelshtama, Mova], Astroprint, Odessa, No 11, pp. 175-178.

Gey, N. K. (1975), The time and the space in the structure of the belle-letter, Context-1974: The literary and the critical studies [Vremia i prostransnto v structure hudozestvennogo proizvedenia, Context-1974: Literaturno-criticheskie issledovania], Moskow, pp. 213-228.

Naumenko, A. M. (2005), The philological analysis of the ne[n (The basis of the lingual poetry) [Philologichnyj analis tekstu (Osnovy lingvopoetyki], Nova kniga, Vinnitsa, 416 p.

The Story of temporal years (2005) [Povist’ vremjanych lit], Folio, Kharkov, 317 p.

Prychod’ko, L. A. (2004), The Belles-lettres time and belles-lettres space: Author’s thesis [Hudoznij chas i hudoznij prostir v poezii: avtoref. dys. … kand. philol. nauk], Kirovograd, 19 p.

Skyba, S. M. (1998), The belles-lettres time and belles-lettres spact in Lessia Ukrainka’s poetry: Author’s thesis [Hudoznij chas I hudoznij prostir v poezii Lesi Ukrainki: avtoref. dys. kand. philol. nauk], Kirovograd, 18 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондар О. І. Темпоральні відношення в сучасній українській літературній мові: Система засобів вираження: Наукова монографія / О. І. Бондар. – Одеса : Астропринт, 1996. – 192 с.

Брандес М. П. Стилистический анализ / М. П. Брандес. – М. : Наука, 1987. – 189 с.

Волынцева О. В. Тема времени в поэзии Осипа Мандельштама / О. В. Волынцева // Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства. – Одеса : Астропринт, 2007. – № 11. – С.175-178.

Гей Н. К. Время и пространство в структуре произведения / Н. К. Гей // Контекст-1974: Литературно-критические исследования. – М. : Наука, 1975. – С.213-228.

Науменко В. К. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики) / А. М. Науменко. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2005. – 416 с.

Повість врем’яних літ / Худож.-оформлювач А. С. Ленчик. – Харків : Фоліо, 2005. – 317 с.

Приходько Л. А. Художній час і художній простір у поезії: АКД / Л. А. Приходько. – Кіровоград, 2004. – 19 с.

Скиба С. М. Художній час і художній простір у творчості Лесі Українки: АКД / С. М. Скиба. – Кіровоград, 1998. – 18 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)