НАЗВИ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ У БОЙКІВСЬКИХ ГОВІРКАХ

Автор(и)

  • О. І. Чаган Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181007

Ключові слова:

лексико-семантична підгрупа, лексема, семантика, мотивація, малі архітектурні форми, бойківські говірки

Анотація

У статті розглянуто функціонування назв малих архітектурних форм як сегмента лексики традиційного сільського будівництва бойківських говірок. З’ясовано походження цих слів, виявлено мотиваційні ознаки, що є підставою для номінації, наведено лексичні паралелі в інших говірках української мови.

Посилання

Goschitskaya, T. B. (2017), Traditional housing and economic construction on the Boyko-Podgornyi borderland in the middle of the nineteenth and first half of the twentieth century: dissertation [Tradytsiyne zhytlovo-hospodarsʹke budivnytstvo na boykivsʹko-pidhir'yansʹkomu pohranychchi v seredyni ХІХ – pershiy polovyni ХХ st.], Lviv, 2017. 354 p.

Polishchuk, L. B. (2015), Structural organization and geography of the names of traditional construction in the Eastern Podillya dialects: dissertation [Strukturna orhanizatsiia ta heohrafiia nazv tradytsiinoho budivnytstva v skhidnopodilskykh hovirkakh], dis. … kand. filol. nauk, Uman, 424 p.

Polishchuk, L. B. (2011), Nomination of commercial premises for the maintenance of animals in the Eastern Podillya dialects, Linguistics Journal. Collection of scientific works [“Nominatsiia hospodarskykh prymishchen dlia utrymannia tvaryn u skhidnopodilskykh hovirkakh], Movoznavchyi visnyk. Zbirnyk naukovykh prats, Cherkasy, № 12–13, pp. 129–134.

About the approval of the Model rules for the placement of small architectural forms for the conduct of entrepreneurial activity [Pro zatverdzhennia Typovykh pravyl rozmishchennia malykh arkhitekturnykh form dlia zdiisnennia pidpryiemnytskoi diialnosti], [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0755-00

Radovich, R. (2015), National architecture of the Starosambirschyna XIX - the first half of the twentieth century. (Housing and Utility Complex) [Narodna arkhitektura Starosambirshchyny KHIKH – pershoyi polovyny KHKH st. (Zhytlovo-hospodarsʹkyy kompleks)], Kyiv, Vydavetsʹ Oleh Filyuk, 352 p.

Sologub, N. М. (1992), Krynica, well ... [Krynytsya, kolodyazʹ...], Kulʹtura slova, Kyiv, Vyp. 43. pp. 72–75.

Yastremska, T. (2008), Traditional Hutsul shepherding [Tradytsiyne hutsulʹsʹke pastukhuvannya], Lʹviv, Instytut ukrayinoznavstva im. I. Krypʺyakevycha NAN Ukrayiny, 424 p.

Sourses

Аркуш. – Arkushyn, H. L. (2000), Dictionary of Western Polissia dialects [Slovnyk zakhidnopoliskykh hovirok], Lutsk, V. 1–2.

Бон. – Dictionary of Ukrainian Speaks of the Odessa region. (2010), [Slovnyk ukrainskykh hovoriv Odeshchyny], Odessa, 222 p.

Ган. – Ganudel, S. (2001), Linguistic atlas of Ukrainian dialects of Eastern Slovakia. T. 3. Names of construction and transport [Linhvistychnyy atlas ukrayinsʹkykh hovoriv Skhidnoyi Slovachchyny. T. 3. Nazvy budivnytstva i transport], Pryashiv,Vyd-vo EXCO s.r.o., 209 p.

ГГ – Hutsul dialects. Short dictionary, (1997), [Hutsulski hovirky: Korotkyi slovnyk]. Lviv, 231 p.

Гліб. – Summaries of the Southwestern dialect of the Ukrainian language: Collection of texts, (2000), [Hovirky pivdenno-zakhidnoho narichchia ukrainskoi movy: Zbirnyk tekstiv], Lviv, 155 p.

Грінч. – Dictionary of the Ukrainian language / order. with the addition of his own material B. Grinchenko, (1996–1997), [Slovar ukrainskoi movy / uporiad. z dodanniam vlasnoho materialu B. Hrinchenko.], K, Nauk. dumka. V. 1–4.

Горб. – Gorbach, O. (1993), Dictionary of dialect vocabulary of the North-Transdniestrian dialect of the Romanov, Pisons, Pidberezivtsi and Lagod villages (1993) [Slovnyk diialektnoi leksyky pivnichno-naddnistrianskoi hovirky sil Romaniv, Pidsoniv, Pidberezivtsi y Lahodiv], Horbach Oleksa. Zibrani statti. V. Dialektolohiia, Miunkhen, Vol 5, pp. 75–156.

Гощ. – Archive of the Institute of Ethnology, National Academy of Sciences of Ukraine [Arkhiv Instytutu narodoznavstva NAN Ukrayiny], f. 1, op. 2, spr. 601 a, ark. 1–50.

ДЛАЗО – Dzendzelovskyі, Y. O. (1958–1993), Linguistic atlas of Ukrainian folk dialekts of the Transcarpathian region of the Ukrainian SSR: Vocabulary. [Linhvistychnyi atlas ukrainskykh narodnykh hovoriv Zakarpatskoi oblasti URSR: Leksyka.], P. І, Uzhgorod: View of Uzhgorod University

ЕСУМ – Etymological dictionary of Ukrainian language (1982–2012), [Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy], in 7 v. Kyіv, T. 1–6.

Євт. – Yevtushok, O. M. (1993), Atlas of building vocabulary of Western Polissya [Atlas budivelnoi leksyky Zakhidnoho Polissia], Rivne, 134 p.

Жел. – Zhelehivsky, E., Nedilsky, S. (1885–1886), Malorussian-German dictionary [Malorusko-nimetskyi slovar], Lviv, Vol. 1–2.

Зубр. – Zubrytsky, M. (1909) Peasant Houses in the Mshansts of the Starosambir district [Selianski budynky v Mshantsy Starosambirskoho povita], Materialy do ukrainsko-ruskoi etnolohii, Lviv, Vol. 11, pp. 1–22.

Коб. – Kobilnik, V. (1936), Material culture of village Zhukotin of Turchansky district, [Materialna kultura sela Zhukotyn Turchanskoho povitu], Litopys Boikivshchyny, Sambir, Part 7, pp. 15–67.

Лис. – Lysenko, P. S. (1974), Dictionary of the Polissya dialects [Slovnyk poliskykh hovoriv], Kyiv, Nauk. Dumka, 260 p.

Негр. – Negrych, M. (2008), Treasures of the Hutsul dialect: Berezovy [Skarby hutsulskoho hovoru: Berezovú], Lviv, Instytut ukrainoznavstva im. I. Kryp’iakevycha NAN Ukrainy, 224 p.

Он. – Onyshkevych, M. I. (1984), Dictionary of Boiko dialects [Slovnyk boikivskykh hovirok], Kyiv, Nauk. dumka,. P. I–II.

Ост. – Ostash, N. (2004), Dictionary of dialect vocabulary of immigrants from Kholmshchyna [Slovnyk dialektnoyi leksyky pereselentsiv iz Kholmshchyny], Dialektolohichni studiyi. 4: Shkoly, postati, problem, Vidp. red. P. Hrytsenko, N. Khobzey, Lviv, Instytut ukrayinoznavstva im. I. Krypʺyakevycha NAN Ukrayiny, pp. 355–378.

Піп. – Pipas, Y. O., Galas, B. K. (2005), Materials to the dictionary of Hutsul dialects (Kosivska Polyana and Roshicha of Rakhiv district of Transcarpathian region) [Materialy do slovnyka hutsulskykh hovoriv (Kosivska Poliana i Rosishka Rakhivskoho raionu Zakarpatskoi oblasti)], Uzhgorod, Graphics, 226 p.

Пирт. – Pyrtei, P. S. (2004), Short dictionary of Lemko dialects [Korotkyi slovnyk lemkivskykh hovirok], Ivano-Frankivsk, 364 p.

Саб. – Sabadosh, I. V. (2008), Dictionary of the Transcarpathian dialect of the village of Sokyrnitsa, Khust district [Slovnyk zakarpatskoi hovirky sela Sokyrnytsia Khustskoho raionu]. Uzhhorod: Lyra, 478 p.

СБГ – Dictionary of Bukovina dialects (2005), [Slovnyk bukovynskykh hovirok], for community edit N.V. Guivanyuk, Chernivtsi, 688 p.

Сіл. – Archive of the Institute of Ethnology, National Academy of Sciences of Ukraine [Arkhiv Instytutu narodoznavstva NAN Ukrayiny], f. 1 op. 2, spr. 366, arc 1–17.

СУМ – Dictionary of the Ukrainian language: in 11 vol. (1970–1980), [Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t.], Kyiv, V. I–XI.

СУМ14-15 – Dictionary of acient Ukrainian language XIV–XV ст. (1977–1978), [Slovnyk staroukrainskoi movy], Кyiv, Naukova dumka, Vol. 1–2.

Тимч. – Timchenko, E. K. (2002), Materials to the Dictionary of Written and Book Ukrainian in the XV-XVIII centuries [Materialy do Slovnyka pysemnoyi ta knyzhnoyi ukrayinsʹkoyi movy KHV–KHVIII st], Kyiv, New York, Vol. 1–2.

Тищ. – Tishchenko, L. M. (2006), South-Slabobian names of premises for storage of grain and sheaves in spatial and temporal projection [Pivdennoslobozhansʹki nazvy prymishchenʹ dlya zberihannya zerna ta snopiv u prostoroviy ta chasoviy proektsiyi], Linhvistyka: zb. nauk. pratsʹ, Lugansk, № 1, pp. 157–164.

Шило – Shylo, H. (2008), Upper Dnister regional dictionary [Naddnistrianskyi regionalnyi slovnyk], Lviv, 288p.

Поппе – Poppe, A. Materiały do słownika terminów budownictwa staroruskiego X–XV w. Wrocław; Warszawa; Kraków: Wyd-wo Polskiej Akademii Nauk, 1962. 93 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-17

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ МОВИ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОЛОГІЯ