Том 1, № 26 (2019)

Зміст

ІСТОРІЯ МОВИ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОЛОГІЯ

ЕМОТИВНИЙ ПРОФІЛЬ РАДОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕМІЦІ PDF
Ж. В. Краснобаєва-Чорна 4-11
НОВІ СЛОВА ЯК МАРКЕРИ ЧАСУ: МЕДІЙНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ СЬОГОДНІ І В ПЕРСПЕКТИВІ PDF
Л. І. Шевченко, Д. Ю. Сизонов 11-19
ПРЕДМЕТНИЙ КОД КУЛЬТУРИ В ЗОНІ МІЖКОДОВИХ ПЕРЕХОДІВ ОБРАЗНОГО СКЛАДНИКА КОНЦЕПТУ ЛЮДИНА У ФРАЗЕОЛОГІЇ СХІДНОСТЕПОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК PDF
І. В. Гарбера 20-27
ЕКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОГО УСНОГО МОВЛЕННЯ: ВИМОВА ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ PDF
М. Л. Дружинець 27-36
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НЕОЗАПОЗИЧЕННЯ У МОВІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ: ВАРІАНТНІСТЬ У СИНХРОНІЇ PDF
Ю. М. Костюк 36-44
КОНСТИТУЕНТИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «СИНОПТИЧНА МЕТЕОРОЛОГІЯ»: ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
М. О. Кулібаба 44-51
ЯВИЩЕ СЕМАНТИЗАЦІЇ В ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТАХ УКРАЇНИ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕРМІНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ) PDF
О. В. Нарушевич-Васильєва 51-61
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРОСТІР ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕРМІНА (СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ) PDF
Н. І. Овчаренко 61-68
ІСТОРИЧНІ СЛОВНИКИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ PDF
Ю. В. Осінчук 68-77
ЗАПОЗИЧЕНЕ ОСВОЄНЕ ТА ВЛАСНЕ СЛОВ’ЯНСЬКЕ В ЛЕКСИЦІ ГРОШОВИХ НАЙМЕНУВАНЬ PDF
Т. В. Охріменко 77-85
НАЗВИ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ УТРИМУВАННЯ СВІЙСЬКИХ ТВАРИН У ГОВІРКАХ СЕРЕДНЬОГО НАДБУЖЖЯ PDF
С. С. Поліщук 85-96
НАЗВИ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ У БОЙКІВСЬКИХ ГОВІРКАХ PDF
О. І. Чаган 97-111
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗМІН У СЛОВОТВОРЕННІ ЗІ ЗМІНАМИ У ЛЕКСИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ СЕРЕДИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Л. І. Хаценко 111-115
ЕВФЕМІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ТАБУЙОВАНИХ ТВАРИН В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ PDF
О. Є. Хомік 116-124

ОНОМАСТИКА

СУЧАСНІ ОЙКОНІМИ УКРАЇНИ З РОСІЙСЬКОМОВНОЮ СТРУКТУРОЮ: НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ PDF
С. О. Вербич 125-134
АНГЛОМОВНІ ГЕМЕРОНІМИ: СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ PDF
О. Ю. Карпенко, О. О. Васильєва 134-142
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ БАЗИ ПРІЗВИСЬК УЧИТЕЛІВ PDF
Н. С. Колесник 142-152
СЛОВО ЛОБОДА В ОНОМАСТИЧНОМУ ТА АПЕЛЯТИВНОМУ АСПЕКТАХ PDF
А. М. Поповський 153-164
ВЛАСНІ НАЗВИ В ПОЕЗІЇ ЯРА СЛАВУТИЧА PDF
Н. М. Сологуб 164-171
КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСНИХ НАЗВ МАТЕРІАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
М. М. Торчинський 171-180
ДО ПИТАННЯ ПРО СЕМАНТИЗАЦІЮ ВЛАСНИХ НАЗВ У РОМАНІ «СЛОВО ЗА ТОБОЮ, СТАЛІНЕ!» В. ВИННИЧЕНКА PDF
Е. В. Боєва 180-189
ФУНКЦІЙНІСТЬ ОНІМА КРЕМЛЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ PDF
Ю. І. Браїлко 189-200
МАЛОВЖИВАНІ ЧОЛОВІЧІ ОСОБОВІ ІМЕНА МЕШКАНЦІВ ОДЕЩИНИ PDF
С. Л. Брайченко 200-206
ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРІЗВИСЬКА, МОТИВОВАНІ ОФІЦІЙНИМИ НАЗВАМИ ОСІБ (НА МАТЕРІАЛІ АНТРОПОНІМІЇ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ) PDF
О. С. Вербовецька 206-216
РЕГУЛЯТИВНІ ПАРАМЕТРИ ОНІМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ PDF
С. П. Галаур 216-223
ПИСЬМЕННИЦЬКІ АНТРОПОНІМИ В АСПЕКТІ ПРЕЦЕДЕНТНОСТІ ТА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ PDF
Н. Ф. Зайченко, О. Л. Паламарчук 223-231
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДЕСЬКИХ МУРАЛІВ PDF
Т. І. Крупеньова 231-238
СТРУКТУРНІСТЬ ІДІОЛЕКТУ ОНІМНОГО ПРОСТОРУ В. СТУСА PDF
А. В. Лупол 238-242
СЛОВОТВІРНА СТРУКТУРА ГОДОНІМІВ ХЕРСОНА PDF
С. А. Мартос 243-249
ОНІМИ У СТРУКТУРІ ІДІОСТИЛЮ Є. МАЛАНЮКА (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «ПЕРСТЕНЬ І ПОСОХ») PDF
Г. І. Мельник 249-257
ПРЕЦЕДЕНТНІ ОНІМИ В ІМІДЖІ УКРАЇНИ: ТАРАС ШЕВЧЕНКО PDF
О. М. Плясун 257-267
БАГАТОКОМПОНЕНТНІ НЕОФІЦІЙНІ ІМЕНУВАННЯ PDF
Г. В. Сеник 267-275
ПРОФІЛЮВАННЯ КОНЦЕПТІВ ВЛАСНИХ НАЗВ НА ПРИКЛАДІ ПСЕВДОНІМІВ УКРАЇНСЬКИХ УЧАСНИКІВ «ЄВРОБАЧЕННЯ» PDF
В. Д. Соприкіна 275-286

СЛОВОТВІР. ГРАМАТИКА

ІНВЕКТИВНА СЕМАНТИКА ДІЄСЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF
С. В. Форманова 287-297
КАТЕГОРІЯ ВІДПОВІДНОСТІ / НЕВІДПОВІДНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF
Р. О. Христіанінова 298-307
ПРО СИСТЕМНІСТЬ І ІЄРАРХІЮ В СУЧАСНОМУ СЛОВОТВОРІ PDF (Русский)
Ю. О. Шепель 307-318
ПРОДУКТИВНІ ТИПИ СЕМАНТИЧНИХ ЗМІН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ЗМІ) PDF
З. О. Дубинець 319-330
СКЛАДНІ СЛОВА ЯК ВИЯВ ТЕНДЕНЦІЇ ДО МОВНОЇ ЕКОНОМІЇ У МАСМЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ PDF
О. А. Попкова 330-338
МОНОЛОГ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ PDF
Н. М. Торчинська 338-346
СЛОВОТВІРНА ПРОБЛЕМАТИКА В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ Ю. О. КАРПЕНКА PDF
Н. М. Хрустик, В. В. Горбань 346-354