СУЧАСНІ ОЙКОНІМИ УКРАЇНИ З РОСІЙСЬКОМОВНОЮ СТРУКТУРОЮ: НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • С. О. Вербич Інститут української мови НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181021

Ключові слова:

історична назва поселення, нова назва поселення, ойконіми з російськомовною формою, ойконімний простір, перейменування, правописні норми сучасної української літературної мови

Анотація

У статті проаналізовано ойконіми з російськомовною формою, зафіксовані на території сучасної Одеської області. Це назви Дальнічень, Зоря Труда, Міліардівка, Надежда, Надеждівка, Полезне, Сухий Овраг, Удобне, Ульяновка, Южне. З’ясовано історію виникнення цих назв у зазначеному регіоні, закцентовано на їх невідповідності нормам сучасної української літературної мови.

Посилання

Barannik, L. F. (2015), The vocabulary of Russian immigrant dialects of the Odessa region, operating in a multilingual environment: Tutorial [Leksika russkikh pereselencheskikh govorov Odesskoj oblasti, funkcionirujushhih v raznojazychnom okruzhenii: Uchebnoe posobie], ONU, Odessa, 2015, 177 p.

Buchko, D. G. (2007), Socially motivated innovation processes in Ukraine оkonіm at XX century [Sotsialno motyvovani innovatsiini protsesy v oikonimii Ukrainy u XX st.], Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze / pod red. A. Cislikowej, B. Czopek-Kopciuch i K. Skowronek, Krakow, 2007, pp. 335–343.

Bushakov, V. A. (2003), The lexical composition of the historical toponymy of the Crimea [Leksychnyi sklad istorychnoi toponimii Krymu], V-vo Instytutu skhodoznavstva NAN Ukrainy, Kyiv, 2003, 226 p.

(1886), Volosts and the most important villages of European Russia (According to a survey conducted by statistical agencies of the Ministry of Internal Affairs, on behalf of the Statistical Council). Issue VIII: The Novorossiysk Group [Volosti i vazhnejshie selenija evropejskoj Rossii (Po dannym obsledovanija, proizvedennogo statisticheskimi uchrezhdenijami Ministerstva Vnutrennih Del, po porucheniju Statisticheskogo Soveta). Vyp. VIII: Gubernii Novorossijskoj gruppy], SPb., 157 p.

(1969), History of the cities and villages of the Ukrainian SSR: 26 tons of Odessa region [Istoriia mist i sil Ukrainskoi RSR: u 26 t. Odeska oblast], Holov. red. URE AN URSR, Kyiv, 910 p.

Kolesnikov, A. O. (2015), Morphology of the Ukrainian South-Bessarabian dialects: genesis and dynamics [Morfolohiia ukrainskykh pivdennobesarabskykh hovirok: heneza i dynamika], SMYL, Izmail, 2015, 676 p.

(2017), Small cities of Ukraine. Odessa region: bibliographical index / method.: D. O. Mironenko, S. M. Kainova, O. V. Uglova [Mali mista Ukrainy. Odeska oblast: bibliohrafichnyi pokazhchyk / uklad.: D. O. Myronenko, S. M. Kainova, O. V. Uhlova], KVITs, Kyiv, 239 p.

Masenko, L. (2013), How to get rid of the Soviet legacy in the toponymy [Yak pozbutysia radianskoi spadshchyny v toponimii], Naukovi zapysky Mizhnarodnoi asotsiatsii ukrainistiv / hol. red. H. Skrypnyk, Кyiv, 2013, Vyp. 3, pp. 102–110.

(1961), Moldavian-Russian dictionary / ed. count A. T. Borsch, M. V. Podiko, V. P. Solovyov [Moldavsko-russkij slovar' / red. kol. A. T. Borshh, M. V. Podiko, V. P. Solov'ev], Gos. izd-vo inostrannyh i nacional'nyh slovarej, Moskwa, 777 p.

(2017), At the Myhayevka Homes: a collection of articles, essays, stories / avt.-inc. V. Zarichuk [Na Myhaivskykh khutorakh: zbirka statei, narysiv, opovidan / avt.-ukl. V. Zarichuk], Ekolohiia, Odesa, 351 p.

(1959), German-Ukrainian dictionary / V. М. Leschynsky, O. G. Maznyi, K. M. Silvestrov [Nimetsko-ukrainskyi slovnyk / V. M. Leshchynska, O. H. Maznyi, K. M. Silvestrova], Radianska shkola, Kyiv, 1053 p.

Romanchuk, A. (2017), Oikonуm Marzake / Myrzach and Slavic-Eastern Romance – «post-Golden Horde» ethno-linguistic interactions in the Bulaesti-Myrzach-Suslen microzone (Orhei district, Republic of Moldova) in the early Moldavian period (XIV – early XVI century) [Ojkonim Mjerzake / Myrzach' i slavjano-vostochnoromano-«post-zolotoordynskie» jetnojazykovye vzaimodejstvija v mikrozone Bulaesht'-Myrzach'-Suslen' (Orhejskij r-n, Respublika Moldova) v rannemoldavskij period (XIV – nachalo XVI vv.)], Ukrainsko-moldovski etnokulturni zv’iazky: Mizhnar. nauk. chyt. pam. akad. K. Popovycha / vidp. red. K.S. Kozhukhar, V.H. Kozhukhar, Stratum Plus, Kishinеu, 2017, T. III, pp. 337–351.

(1907–1909), Dictionary of the Ukrainian language / order. from add own mate. B.D. Grinchenko [Slovar ukrainskoi movy / uporiad. z dod. vlasn. mat. B.D. Hrinchenko], Kyiv, T. 1–4.

(2011), Dictionary of Ukrainian Speaks of Odesa Region / ed. O. I. Bondar [Slovnyk ukrainskykh hovoriv Odeshchyny / za red. O. I. Bondaria], Odes. nats. un-t im. I. I. Mechnykova, Odesa, 223 p.

(1970–1980), Dictionary of the Ukrainian language: 11 t. / head ed. count I. K. Bilodid [Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t. / holova red. kol. I. K. Bilodid], Naukova dumka, Kyiv.

(1861), Lists of populated places of the Russian Empire, comp. and ed. Central Statistical Committee of the Ministry of the Interior. III. Bessarabian region. List of populated places according to 1859 [Spiski naselennyh mest Rossijskoj imperii, sost. i izd. Central'nym statisticheskim komitetom Ministerstva vnutrennih del. ІІІ. Bessarabskaja oblast'. Spisok naselennyh mest po svedenijam 1859 goda], SPb., 86 p.

(1978), Toponymy of the south-eastern Odesa region (Methodical instructions) / rec. edit Yu. O. Karpenko [Toponimiia pivdenno-skhidnoi Odeshchyny (Metodychni vkazivky) / vidp. red. Yu. O. Karpenko], Odesa, 83 p.

(1975), Toponymy of the north-eastern Odessa region. Summary of lectures / rec. edit Yu. O. Karpenko [Toponimiia pivnichno-skhidnoi Odeshchyny. Konspekt lektsii / vidp. red. Yu. O. Karpenko], Odesa, 89 p.

Tryіnyak, I. I. (2005), Dictionary of Ukrainian names [Slovnyk ukrainskykh imen], Dovira, Kyiv, 2005, 509 p.

(1947), Ukrainian SSR. Administrative-territorial division on September 1, 1946. The first edition [Ukrainska RSR. Administratyvno-terytorialnyi podil na 1 veresnia 1946 roku. Vydannia pershe], Ukrpolitvydav, Kyiv, 1064 p.

(2012), Ukraine: Administrative-territorial unit (as of January 1, 2012) / Comm. edit V. O. Zaichuk; rep. edit G.P. Skopnenko [Ukraina: Administratyvno-terytorialnyi ustrii (stanom na 1 sichnia 2012 r.) / zah. red. V. O. Zaichuka; vidp. red. H. P. Skopnenko], Parlamentske vyd-vo, Kyiv, 784 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-17

Номер

Розділ

ОНОМАСТИКА