DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181056

ДО ПИТАННЯ ПРО СЕМАНТИЗАЦІЮ ВЛАСНИХ НАЗВ У РОМАНІ «СЛОВО ЗА ТОБОЮ, СТАЛІНЕ!» В. ВИННИЧЕНКА

Е. В. Боєва

Анотація


Стаття присвячена вивченню засобів актуалізації художніх конотацій та стилістичного потенціалу власних назв в останньому романі В. Винниченка. Доведено, що оніми у романі «Слово за тобою, Сталіне!» виступають своєрідними знаками-ідентифікаторами, що сприяють розкриттю авторської концепції та світоглядних позицій митця, приреченого на еміграцію й забуття. З’ясовано, що вимогливий добір онімів та включення їх у контекст роману робить власні назви одним з найважливіших компонентів твору і дійовим художнім засобом.


Ключові слова


власна назва; художній текст; онімікон; лексичне оточення; антропонім; топонімікон; ідіостиль

Повний текст:

PDF

Посилання


Vynnychenko, V. K. (1971), «The Word For You, Stalin!»: Political Concept in Images [«Slovo za toboju, Staline!»: Politychna koncepcija v obrazah], Vinnichenko Foundation, New York, 374 p.

Karpenko, O. Yu. (1998), Pragmatic orientation of the proper names in the artistic text: methodical instructions for the special course [Pragmatychna sprjamovanist' vlasnyh nazv u hudozhn'omu teksti], Odessa, 56 p.

Lukas, G. P. (1996), Paradigmatic structure of literary toponyms in prose works by V.Vinichenko [Paradygmatychna struktura literaturnyh toponimiv v prozovyh tvorah V.Vynnychenka], Linguistic studios, DonND, Donetsk, Vyp.2, pp.253–259.

Otin, E. S., Maksimova, N. V. (1998), Stylistic functions of proper names in the stories Garshina N.M. [Stilisticheskie funkcii sobstvennyh imjon v rasskazah Garshina N. M.], East Ukrainian linguistic collection. Donechchina, Donetsk, Issue 4, pp. 156–164.

Pogorly, S. (1981), Neubublikovany novels of Volodymyr Vinnychenko [Neopublikovani romany Volodymyra Vynnychenka], New York, 212 p.

Khreptulov, A. A. (1990), Toponymic stratification of a work of art [Toponimicheskaja stratifikacija hudozhestvennogo proizvedenija], Shost Respublikanskaya onomastic conference, T. 1. Theoretical and historical onomastika. Literary onomastika, Odessa, pp. 167–168


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Винниченко В. К. «Слово за тобою, Сталіне!»: Політична концепція в образах / під ред. Г. Костюка; вступ. ст. Г. Костюка. Нью-Йорк : Фонд Винниченка, 1971. 374 с.

Карпенко О. Ю. Прагматична спрямованість власних назв у художньому тексті: методичні вказівки до спецкурсу. Одеса, 1998. 56 с.

Лукаш Г. П. Парадигматична структура літературних топонімів в прозових творах В. Винниченка. Лінгвістичні студії: зб. наук. праць. Донецьк : ДонДУ, 1996. Вип.2. С. 253–259.

Отин Е. С., Максимова Н. В. Стилистические функции собственных имён в рассказах Гаршина Н. М. Восточноукраинский лингвистический сборник. Донецк: Донеччина, 1998. Вып. 4. С. 156–164.

Погорілий С. Неопубліковані романи Володимира Винниченка. Нью-Йорк, 1981. 212 с.

Хрептулов А. А. Топонимическая стратификация художественного произведения. Шоста Республіканська ономастична конференція: тези доп. і повід. Т. 1. Теоретична та історична ономастика. Літературна ономастика. Одеса, 1990. С. 167–168.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)