ПРЕЦЕДЕНТНІ ОНІМИ В ІМІДЖІ УКРАЇНИ: ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Автор(и)

  • О. М. Плясун Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181328

Ключові слова:

лінгвістична іміджелогія, імідж України в медіа, іміджева стратегія, прецедентний онім, Тарас Шевченко

Анотація

Статтю присвячено актуальним проблемам лінгвістичної іміджелогії – інноваційної соціогуманітарної дисципліни, яка досліджує мовні особливості конструювання іміджу. Проаналізовано вплив прецедентних номенів на формування іміджу України в медіа. Доведено, що онім Тарас Шевченко фігурує у багатьох іміджевих стратегіях України (універсального, цільового іміджу, «креативного вибуху» та ін.).

Посилання

Vasilenko, I. A. (2014), Image strategy of modern Russia [Imidzhevaya strategiya sovremennoy Rossii]. Rossiya i mir: anatomiya sovremennykh protsessov: sbornik statey. Moskow, P. 390–414.

Vasilenko, I. A. (2015), The role of technologies of “soft power” in the formation of Russia’s image strategy [Rol’ tekhnologiy «Myagkoy sily» v formirovanii imidzhevoy strategi Rossii]. Kontury global’nykh transformatsiy: politika, ekonomika, pravo. № 1 (39). P. 28–34.

Zmanovskaya, E. V. (2005), Managing a personal image [Upravleniye lichnym imidzhem],144 p., pp. 87–89.

(1978), Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes [Slovnyk ukrayins’koyi movy: v 11 tomakh], Volume 9, 751 p. URL: http://sum.in.ua/s/strateghija.

Shevchenko, L. I. (2013), Meanings of Taras Shevchenko and mass media: the situation before anniversary [Smysly Tarasa Shevchenka y mas-media: peredyuvileyna sytuatsiya], Aktual’ni problemy ukrayins’koyi linhvistyky: teoriya i praktyka: zb. naukovykh prats’, Volume 27, Kyiv, 2013, 190 p., pp. 7–18.

Shevchenko, L. I. (2017), Precedent names of culture in Ukrainian media [Pretsedentni nomeny kul’tury v ukrayins’kykh media], Aktual’ni problemy ukrayins’koyi linhvistyky: teoriya i praktyka: Zb. naukovykh prats’, Kyiv, Volume 34, 129 p., pp. 7–18.

Shylina, A. G. (2016), Media linguistic imageology and media linguistic imagology as the meso paradigms of media linguistics [Medialingvoimidzhelogiya i medialingvoimagologiya kak mezoparadigmy medialingvistiki], Mezhkul’turnyye kommunikatsii: nauchnyye shkoly i sovremennyye napravleniya lingvisticheskikh issledovaniy: tezisy dokladov uchastnikov mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. Simferopol, 19–20 April, pp. 82–84.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-21

Номер

Розділ

ОНОМАСТИКА