БАГАТОКОМПОНЕНТНІ НЕОФІЦІЙНІ ІМЕНУВАННЯ

Автор(и)

  • Г. В. Сеник Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181329

Ключові слова:

неофіційна система іменування, багатокомпонентні іменування, прізвисько, родичівські іменування, патроніми, матроніми

Анотація

У статті розглянуто аналітичні форми неофіційних іменувань, що побутують на Івано-Франківщині, визначено компоненти складених індивідуальних прізвиськ і родичівських іменувань, а також особливості їх творення та мотивації. З’ясовуються типи зв’зку між компонентами неофіційних антропоформул.

Посилання

Arkushyn, H. L. (2004), Word Formation of the Substantive Grammatical Parts of the Western Polissian Dialect [Imennyi slovotvir zakhidnopoliskoho hovoru], RVV «Vezha» Volynskoho derzhavnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, Lutsk, 764 p.

Buchko, H. Ye. (2002), National everyday anthroponymy of Boikivshchyna [Narodno-pobutova antroponimiia Boikivshchyny], Linguistіca slavica : Narodno-pobutova antroponimiia Boikivshchyny, pp. 3–14.

Verbovetska, O. (2014), To the question of the structural aspect of the analysis of formal and informal naming (based on the anthroponyms of Ternopil region) [Do pytannia strukturnoho aspektu analizu ofitsiinykh ta neofitsiinykh imenuvan (na materiali antroponimiv Ternopilshchyny)]. URL: dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/ 123456789/.../ Werbowetska.p.

Verbovetska, O. S. (2014), Ukrainian informal akin naming (based on the basis of Ternopil anthroponomy) [Ukrainski neofitsiini rodychivski imenuvannia (na materiali antroponimii Ternopilshchyny)].URL: https://seanewdim.com/.../ werbowetska _o._ukrainian_ infor…

Nepokupnyi, A. P. (1995), Register of the Zaporozhian Army 1649 [Reiestr Viiska Zaporozkoho 1649 roku], Naukova dumka, Kyiv, 592 p.

Ostash, R. (2006), From the life of modern Ukrainian nicknames. 3 [Iz zhyttia suchasnykh ukrainskykh prizvysk. 3], Dialektolohichni studii. 6, Lviv, pp. 293–303.

Pavliuk, V. A. (2016), Formation of informal anthroponymicon on the territory of Vinnychchyna: author’s thesis [Stanovlennia neofitsiinoho antroponimikonu Vinnychchyny: dys … kand. filol. nauk], Vinnytsia, 244 p.

Pakhomova, S. M. (2012), Evolution of anthroponymic formulas in Slavic languages [Evoliutsiia antroponimnykh formul u slovianskykh movakh], Vydavnytstvo Oleksandry Harkushi, Uzhhorod, 344 p.

Tarnovetskaya, L. A. (1990), The formation of Ukrainian surnames of Bukovina Podnestrov'e (on the material of revision tales of the first half of the 19thcentury): author’s thesis [Stanovlenie ukrainskikh familiy Bukovinskogo Podnestrov'ya (na materiale revizskikh skazok pervoy poloviny XIX veka): dys … kand. filol. nauk], Kiev, 21 р.

Farion, I. (2001), Ukrainian akin names of the Carpathian region of Lviv at the end of the 18th – beginning of the 19th century (with the etymological dictionary) [Ukrainski prizvyshchevi nazvy Prykarpatskoi Lvivshchyny naprykintsi ХVІІІ – pochatku ХІХ stolittia (z etymolohichnym slovnykom)], Litopys, Lviv, 370 р.

Fiedotova, N. M. (2008), Modern nicknames of Lugansk region: cognitive pragmatics of the text of onym : author’s thesis [Suchasni prizvyska Luhanshchyny : kohnityvna prahmatyka tvorennia tekstu onima : dys … kand. filol. nauk], Kharkiv, 20 p.

Khudash, M. L. (1977), From the history of Ukrainian anthroponymy [Z istorii ukrainskoi antroponimii], Naukova dumka, Kyiv, 236 р.

Chabanenko, V. A. (1976), Nicknames in the system of expressive means of popular-colloquial language (based on the dialects of Zaporizhzhya and Dnipropetrovsk regions) [Prizvyska v systemi ekspresyvnykh zasobiv narodnorozmovnoi movy (na materiali hovirok Zaporizkoi ta Dnipropetrovskoi oblastei)], Povidomlennia Ukrainskoi onomastychnoi komisii, Naukova dumka, Kyiv, Vyp. 14, рр. 16–20.

Chuchka, P. P. (1965), Anthroponymic phrases in Ukrainian dialects of Zakarpattia [Antroponimichni slovospoluchennia v ukrainskykh hovorakh Zakarpattia], Tezy dopovidei mizhvuzivskoi naukovoi konferentsii z problem syntaksysu ukrainskoi movy, Chernivtsi, pp. 149-151.

Chuchka, P. P. (2005), Surnames of the Ukrainians of Zakarpattia: Historical-etymological dictionary [Prizvyshcha zakarpatskykh ukraintsiv : Istoryko-etymolohichnyi slovnyk], Svit, Lviv, 704 p.

Shevtsova, V. O. (1979), Naminng of the inhabitants of Middle Naddnipryanshchyna of Left-bank Ukraine (based on the material of the Middle Naddnipryanshchyna Left Bank memorials of the second half of the 17th – first half of the 18th century.) [Nazyvannia zhyteliv serednonaddniprianskoho Livoberezhzhia (na materiali serednonaddniprianskykh livoberezhnykh pamiatok druhoi polovyny ХVІІ – pershoi polovyny ХVІІІ st.)], Pytannia slovotvoru, Vyshcha shkola, Kyiv, рр. 161–169.

Shulska, N. M. (2011), Informal anthroponimy of Western Polissya : author’s thesis [Neofitsiina antroponimiia Zakhidnoho Polissia : dys … kand. filol. nauk], Lutsk, 339 р.

Shulska, N. (2011), Nickname as an object of scientific description (to the definitions of the term) [Prizvysko yak obiekt naukovoho opysu (do definitsii termina)]. URL : http://esnuir. eenu.edu.ua/bitstream/123456789/549/1/ nickname.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-21

Номер

Розділ

ОНОМАСТИКА